Your browser does not support JavaScript!
中國文化大學 地學研究所
Graduate School of Earth Science
師資與成員

專任教師   /   其他授課教師

 

專任教師

姓  名

職  稱

電話分機

Email

李載鳴

教授

25522

tmlee@faculty.pccu.edu.tw

盧光輝

教授

25001

andrewlo@faculty.pccu.edu.tw

周昆炫

副教授

25831

zkx@faculty.pccu.edu.tw

陳守泓

副教授

25533

csh5@ulive.pccu.edu.tw

謝雨潔

助理教授

25535

xyj6@ulive.pccu.edu.tw

張振瑋

助理教授

11201

zzw6@ulive.pccu.edu.tw

陳英任

助理教授

25536

cyr16@ulive.pccu.edu.tw

 

 

其他授課教師

姓  名

職  稱

電話分機

Email

王  鑫

特約講座

25513

WangS0730@gmail.com

劉廣英

特約講座

25811

kyliu0520@gmail.com

朱子豪

兼任教授

-

gis127@ntu.edu.tw

張長義

兼任教授

-

changyi@ntu.edu.tw

姜蘭虹

兼任教授

-

nora@ntu.edu.tw

鄧國雄

兼任教授

-

-

薛益忠

兼任教授

25513

eton@faculty.pccu.edu.tw

魏稽生

兼任副教授

-

weiley0825@gmail.com

傅木錦

兼任教授

26201

kim0313@faculty.pccu.edu.tw

程仁宏

教授

25511

jenhung8866@gmail.com 

黃瑞德

教授

26122

hrd@faculty.pccu.edu.tw

洪念民

教授

25721

HNM@ulive.pccu.edu.tw

曾鴻陽

副教授

25822

zhi@staff.pccu.edu.tw

劉清煌

副教授

25821

ching_hwang@yahoo.com

高慶珍

副教授

25521

cjkao@faculty.pccu.edu.tw

吳樂群

副教授

26121

wulehch@faculty.pccu.edu.tw

廖啓政

副教授

26233

lqz3@faculty.pccu.edu.tw

何致中

副教授

25534

hzz6@ulive.pccu.edu.tw

陳怡惠

副教授

26231

cyh5@faculty.pccu.edu.tw

王嘉琪

副教授

25833

wjq4@faculty.pccu.edu.tw

雷鴻飛

助理教授

25532

hungfeilei@ntu.edu.tw

朱健銘

助理教授

25531

zmj6@ulive.pccu.edu.tw

張瓊文

助理教授

25823

zqw2@faculty.pccu.edu.tw

郭欽慧

助理教授

26131

ckuo@faculty.pccu.edu.tw

陳柔妃

助理教授

26132

crf2@faculty.pccu.edu.tw

吳善薇

助理教授

26133

wsw2@ulive.pccu.edu.tw

劉佳玫

助理教授

26134

ljm12@ulive.pccu.edu.tw

蘇世顥

助理教授

25834

ssh3@ulive.pccu.edu.tw

張偉裕

助理教授

25832

zwy10@ulive.pccu.edu.tw

陳致元

助理教授

25523

logyuan@gmail.com